Aktualizacja: System 3.0.0.0

2023 30 January

Dziś opublikowaliśmy aktualizację, nad którą pracowaliśmy od dłuższego czasu. Jesteśmy dumni, że owoc naszych wielomiesięcznych prac może dziś ujrzeć światło dzienne. Aktualizacja wprowadza kilka fundamentalnych zmian, które przekładają się na duży wzrost wydajności całego systemu operacyjnego modułu DOMIQ/Base oraz zwiększenie przestrzeni dyskowej dla użytkowników systemu. Dodaliśmy także nowe funkcjonalności, aby powiększyć możliwości naszego systemu.

UWAGA! NALEŻY JEDNOCZEŚNIE ZAKTUALIZOWAĆ KOMPONENTY RTOS, SYSTEMPAK I WEBPAK! BRAK AKTUALIZACJI, KTÓREGOKOLWIEK Z KOMPONENTÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIEPRAWIDŁOWYM DZIAŁANIEM SYSTEMU.

JAK PRZED KAŻDĄ AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA, ZALECAMY WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ KONFIGURACJI!

Pełna lista zmian:

SYSTEM I RTOS:

 1. Zmiana wersji języka Lua z wersji 5.1 na 5.4. Na języku Lua bazuje system operacyjny modułów DOMIQ/Base. Owocem tej zmiany jest:
  1. Szybsze wykonywanie kodu - nasze testy wykazały 50-100% wzrostu szybkości!
  2. Mniejsze zużycie pamięci RAM.
  3. Zmniejszenie rozmiaru systemu operacyjnego o około 25%.
 2. Zastosowanie nowego allokatora pamięci - znacznie zredukowane zostało zjawisko fragmentacji pamięci RAM.
 3. Kompletnie nowy serwer web - dużo szybsze działanie konfiguratora.
 4. Przebudowana obsługa aplikacji Remote dla systemu iOS - dużo szybsza reakcja na działania użytkownika oraz błyskawiczne pobieranie konfiguracji z modułu Base.
 5. Dodana kompresja GZIP dla plików z konfiguracją systemu. Dzięki temu zyskaliśmy:
  1. 3-4x szybsze ładowanie konfiguracji w aplikacji Remote dla iOS (wymagana wersja 1.14) oraz konfiguratorze.
  2. 3-4x mniejsze zapotrzebowanie na pamięć dyskową dla plików z konfiguracją (przy dość typowej konfiguracji systemu). Im większa konfiguracja, tym większa oszczędność miejsca.
 6. Dodaliśmy opcję przywracania Base do ustawień fabrycznych. Szczegóły opisane w sekcji Konfigurator.
 7. Dodaliśmy możliwość wysyłania notyfikacji push do wybranych urządzenia mobilnych, a także do wskazanych profili użytkowników.
  1. Notyfikacje dla wskazanych urządzeń: umożliwia wysłanie notyfikacji push do wskazanego urządzenia mobilnego. Składnia polecenia REMOTE.notify.<ID_urządzenia>=<treść notyfikacji>, gdzie <ID_urządzenia> to unikalny identyfikator urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzeń znajdziesz w Ustawienia -> Autoryzacja dla aplikacji.
  2. Notyfikacje dla wybranego profilu użytkowników: umożliwia wysłanie notyfikacji push do urządzeń przypisanych do wskazanego profilu użytkowników. Składnia polecenia: REMOTE.notify.<nazwa_profilu>=<treść notyfikacji>. Nazwy profili znajdziesz w tabeli w oknie Ustawienia -> Autoryzacja dla aplikacji.
 8. Dodaliśmy rozróżnianie długości naciśnięć przycisków podłączonych do modułu DOMIQ/Expander. Od teraz moduł Base emituje trzy rodzaje zdarzeń dla przycisków:
  E.EXP.button.M.P=short/long/release, gdzie M to adres modułu, P - numer wejścia, do którego podłączony jest przycisk. Wartość short emitowana jest dla krótkich naciśnięć przycisków, long dla naciśnięć długich (powyżej sekundy), a release dla akcji puszczenia przycisku.
  Przykładowa definicja zdarzenia:
  • Kanał: E.EXP.button.3.1,
  • Dane: short,
  • Akcje -> Dowolna lista czynności.
 9. Dodaliśmy komendę prev oraz next do przełączania scen świetlnych w balastach DALI. Dzięki tym komendom możliwe jest wywoływanie kolejnej (next) lub poprzedniej (prev) sceny zapisanej w balaście DALI. Sceny w balastach DALI są numerowane od 0-15. Jeżeli komenda dotrze do skrajnego numeru, wówczas zrobi skok na początek. Czyli wywołanie komendy next, gdy załadowana jest scena nr 15 wywoła scenę nr 0. Analogicznie działa komenda prev - jeśli jest załadowana scena 0, kolejne wywołanie komendy prev, załaduje scenę nr 15. Ponadto komenda next przyjmuje dodatkowy parametr, który określa górny zakres przedziału ładowanych scen.
  Przykład: C.DALI.1.evg.1=next;limit:10 -> wywołując komendę next w ten sposób, maksymalnym numerem sceny, po którym zostanie załadowana scena nr 0 jest scena o numerze 10.
 10. Dodaliśmy opcję dla komendy toggle w obsłudze balastów DALI, która umożliwia przełączanie jasności pomiędzy stanem wyłączonym, a ostatnią wartością niezerową.
  Przykład: C.DALI.1.evg.3=toggle;last - jeżeli ostatnia znana jasność miała wartość 70%, wówczas komenda dokona przełączenia miedzy 0 a 70%, natomiast kolejne wywołanie komendy ustawi wartość 0%.
 11. Dodaliśmy nowe identyfikatory:
  1. CLOCK.time, który zwraca aktualną godzinę w formacie HH:MM.
  2. CLOCK.days, który zwraca liczbę dni w danym miesiącu. Jest to szczególnie przydatne, kiedy zaistnieje potrzeba wywołania timera w ostatni dzień miesiąca.
 12. Poprawiliśmy błąd w obsłudze wyjść wielostanowych BACnet.
 13. Drobne poprawki w obsłudze połączeń Base <-> Base.
 14. Dodaliśmy obsługę australijskich stref czasowych.
 15. Inne drobne poprawki i usprawnienia.

KONFIGURATOR

 1. Dodaliśmy obsługę kompresji GZIP dla plików z konfiguracją.
 2. Dodaliśmy mechanizm automatycznego tworzenia kopii zapasowej konfiguracji przed rozpoczęciem procesu aktualizacji oprogramowania.
 3. Dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą przywrócenie modułu Base do ustawień fabrycznych: Ustawienia -> Ustawienia Fabryczne.  UWAGA: Po użyciu tej opcji wykasowana zostanie cała konfiguracja (wszystkie zakładki), usunięte zostaną wszelkie wgrane przez użytkownika zasoby. Ponadto wykasowane zostaną wszystkie zmienne MEM.
 4. Dodaliśmy informację o bieżącej konfiguracji DHCP w zakładce Ustawienia
 5. Dodaliśmy możliwość eksportowania plików w zakładce Zasoby.
 6. Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wybór braku ikony dla kontrolek Strona i Przycisk w zakładce Remote.
 7. Dodaliśmy wyświetlanie ścieżki dla wyszukiwanych elementów w zakładkach: Remote, Wizualizacja, Zdarzenia oraz Timery.
 8. Poprawiliśmy błąd w obsłudze przycisków testowych (sekcja Akcje dla identyfikatorów TIMER i DELAY).
 9. Dodaliśmy australijskie strefy czasowe.

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty